Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad wordt regelmatig op de hoogte gebracht van belangrijke schoolzaken. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de inzet van het personeel, de besteding van het beschikbare geld of de benoeming van nieuw personeel.
In de medezeggenschapsraad hebben naast twee ouders/verzorgers ook twee leden van het personeel zitting. De medezeggenschap is geregeld via een medezeggenschapsreglement. Hierin staat beschreven welke taken en bevoegdheden de MR heeft.
Over een aantal zaken heeft de MR advies- dan wel instemmingsrecht bij het bevoegd gezag. Een uitgebreide omschrijving van de bevoegdheden is in het bezit van de MR-leden. Het MR-reglement ligt ook ter inzage op school.
 
De volgende personen hebben zitting in de MR:
 
 
Namens de ouders/verzorgers:
 
Martin Eggens (voorz.)
Marianne Alting

 
Namens het schoolteam:
 
Gonda Slüter
Marije Panjer